RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Coltricia cinnamomea  (Jacq.) Murrill

kanelsandkjuke

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Kanelsandkjuke finnes dels i rik edellauvskog (trolig mest lågurteikeskog), dels i rik lågurtgranskog, i Norge også funnet på brent ved i barskog. Den fruktifiserer på bakken i lauv- og blandingsskog, tydelig knyttet til varme, tørre og rike steder. Trolig mykorrhizasopp (som C. perennis), evt. svak parasitt på trærnes røtter. I Europa som helhet er den mest knyttet til edellauvskog. 4-5 av 7 norske funn er fra rødlistede naturtyper i tilbakegang (lågurteikeskog, lågurtbøkeskog, kalkgranskog), men det er fortsatt såpass mangelfull kunnskap om artens reelle situasjon i Norge at det er usikkert hvorvidt arten er i tilbakegang eller ikke. Arten er varmekjær og sørlig, sjelden i Norge, kjent fra 7 lokaliteter (sørlige Østlandet, Sørlandet, Steinkjer). Den kan forveksles med den mye vanligere sandkjuke (Coltricia perennis), og anses derfor som dårlig kartlagt. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige 80, tilsvarende ca. 800 individer (basert på sjablong 10 individer pr. lokalitet (5 genets, 2 ramets/genet)). Arten rødlistes som VU etter D1 på bakgrunn av liten populasjon (250-1000 individer).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Hofton, T.H. 2008. Kanelsandkjuke Coltricia cinnamomea. Sopp i fokus. Sopp og Nyttevekster 3/2008: 26
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm