RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lentaria epichnoa  (Fr.) Corner

hvit vedkorallsopp

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 5 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
700
Mørketall
10
Beregnet populasjonstørrelse
7000
Hvit vedkorallsopp finnes hovedsakelig i gammel, rikere, noe fuktig lauv- og blandingsskog. Nedbryter (saprotrof) på morkne, fuktige, barkløse læger av osp, sjelden andre lauvtrær, noen få ganger også funnet på gran. Død ved av osp er ifølge Landsskogtakseringens data i generell økning nasjonalt. Arten er imidlertid hovedsakelig knyttet til grovere ospelæger i fuktig, sluttet gammelskog (ikke på flater, yngre suksesjoner etc.), og mest i skog med høy tetthet av slike læger. Høye elg- og hjortebestander påvirker rekruttering av osp og framtidig tilgang på grove ospelæger negativt i hele artens utbredelsesområde. Tidligere skogbrukspraksis med fjerning av osp har også virket negativt, og fortsatt hogges en del gammel osp ifbm. skogbruk. Arten antas å ha stabil (eller lokalt/midlertidig økende) populasjon i noen distrikter (bl.a. osperike deler av Telemark-Agder), stabil eller muligens svak nedgang på Nordvestlandet, mens det antas svak nedgang på midtre-indre Østlandet og i Midt-Norge. Kjent fra ca. 70 aktuelle lokaliteter, hovedsakelig i lavlandet på sørlige Østlandet, mer spredt på Nordvestlandet, sjelden i Trøndelag. Det virkelige antall lokaliteter antas ikke å overstige ca. 700, tilsvarende ca. 7000 individer (basert på antatt gjennomsnittlig 10 individer pr. lokalitet (5 genets, 2 ramets/genet)). Hvit vedkorallsopp rødlistes etter C1 på grunnlag av totalbestand <10000 individer og 5% nedgang siste tre generasjoner (sjablong 20 år).</span>
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm