RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ramaria sanguinea  (Pers.) Quél.

blodflekkorallsopp

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C1+2a(i)
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
26
Mørketall
17,31
Beregnet populasjonstørrelse
450.05999999999994
Blodflekkorallsopp (Ramaria sanguinea) synes i Norge oftest å danne mykorrhiza med furu, i ulike typer kalkfuruskog, men er også funnet i ren lågurtgranskog, samt i lågurteikeskog og unntaksvis i kalklindeskog (i Danmark også bøk). Det er 26 kjente lokaliteter, fra Aust-Agder nord til Nord-Trøndelag (Steinkjer). Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 450, noe som antas å tilsvare 9 000 individer basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Arten er først og fremst knyttet til de rødlistede kalkfuruskogstyper (NT) og lågurteikeskog. Den rødlistes til VU etter C1 og C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner. (Bruk av C2a(i) er litt usikkert, da forekomstene i enkelte kalkområder kan overskride grenseverdi for små delpopulasjoner iflg. IUCNs definisjon.)</span>
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm