RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ramaria lutea  (Vittad.) Schild

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
15
Mørketall
20
Beregnet populasjonstørrelse
300
Kruskorallsopp (Ramaria lutea) er mykorrhizadanner og en sjelden, sørlig art funnet i kystnære områder fra Østfold og Vest til Aust-Agder: Arendal, samt et enkeltfunn i M&R: Norddal. Den vokser først og fremst i rikere eikeskoger, der de fleste lokaliteter kan klassifiseres som lågurteikeskog, en naturtype rødlistet som NT. I blant forekommer den også i kalklindeskog (VU). I Finland er den også rapportert fra barskog. I Norge er det kjent bare ett slikt funn (muligens med små eik). Det er 15 kjente lokaliteter. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 300, noe som antas å tilsvare omtrent 6000 individer basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Arten rødlistes som VU etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.</span>
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Tidligere vurdering (2010)
NE
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning på habitat
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)