RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ramaria ignicolor  Corner

flammekorallsopp

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
20
Mørketall
50
Beregnet populasjonstørrelse
1000
Flammekorallsopp (Ramaria aff. conjunctipes) danner mykorrhiza med gran, (+ furu?) i lågurtgranskog, noen ganger relativt fattig utforming. Det er ca. 20 kjente lokaliteter. Hadeland framstår pr. nå som et kjerneområde, men arten er funnet nord til søndre del av Nordland. Bortsett fra ett funn på Åland, er arten til nå bare funnet i Norge. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 1000, noe som antas å tilsvare 20 000 individer basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Arten rødlistes etter C1 på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner. Her foregår taksonomisk opprydding, og det var denne arten som var oppført som <i>R. ignicolor i rødliste for 2010.
Møre og Romsdal
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)