RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ramaria botrytis  (Pers. : Fr.) Ricken

rødtuppsopp

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C1+2a(i)
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
60
Mørketall
15
Beregnet populasjonstørrelse
900
Rødtuppsopp (Ramaria botrytis) kan danne mykorrhiza med en rekke treslag, særlig eik, lind og furu i rik eik-lindeskog og varme lågurtfuruskoger. Arten har en utpreget kystutbredelse, med ca. 60 kjente lokaliteter i Norge (I rødliste for 2010 var artsnavnet benyttet for en kollektivart av det som siden har vist seg å være 3 arter.) Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 900, noe som antas å tilsvare 18 000 individer basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Arten er delvis knyttet til rødlistede naturtyper som lågurteikeskog og ulike kalkfuruskogstyper og ellers i stor grad knyttet til lokaliteter i lavlandet utsatt for arealinngrep. Arten rødlistes som NT etter C1 og C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.</span>
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm