RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ramaria aurea  (Schaeff. : Fr.) Quél.

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
4
Mørketall
5
Beregnet populasjonstørrelse
20
Falsk lindekoprallsopp (Ramaria aff. aurea) danner mykorrhiza med lind og trolig hassel og vokser i kalklindeskog på Sørøstlandet med 4 funn i Oslo, Asker (2 nært beliggende) og Porsgrunn. Kalklindeskog er rødlistet som VU, er godt soppkartlagt, og arten vurderes som godt ettersøkt. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 20, noe som antas å tilsvare omtrent 400 individer basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Arten rødlistes som EN etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner. </span>
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Tidligere vurdering (2010)
NE
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning på habitat
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)