RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cantharellus melanoxeros  (Desm.) Pérez-De-Greg.

svartnende kantarell

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
140
Mørketall
7,145
Beregnet populasjonstørrelse
1000.3
Svartnende kantarell (Cantharellus = Craterellus melanoxeros) danner mykorrhiza med hassel og sjeldnere med lind og eik, i rike hasselkratt, lind-hasselskog og lågurteikeskog, mest i sørberg og rasmarker, men også i hagemark med hassel. Arten er nokså karakteristisk og må betraktes som godt ettersøk, med lave mørketall. Minst 140 lokaliteter er kjente, med tyngdepunkt i fjordstrøk på Vestlandet. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 1000, noe som antas å tilsvare omtrent 20 000 individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Lågurteikeskog er en rødlistet naturtype, og rike hasselkratt/blandingskog med hassel vurderes også å være i nedgang pga. endringer i kulturlandskapet, treslagsskifte, rassikring m. v. Nedgangen må antas å være gradvis utflatende pga. betydelige miljøtiltak i disse naturtypene, inkludert skjøtsel, opprettelse av nøkkelbiotoper og naturreservat. Arten rødlistes som NT etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner, men er på grensen til LC. Arten ser ut til å ha et vesteuropeisk tyngdepunkt. Norge (og særlig Vestlandet) har en relativt stor andel av de nordiske forekomstene, trolig også av de europeiske, og arten kan således sees på som en norsk ansvarsart.</span>
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Tynning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Rassikring
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm