RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xerocomus impolitus  (Fr.) Quél.

gul rørsopp

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Gul rørsopp danner mykorrhiza med eik og trolig hassel i lunder og parker. Arten vurderes som relativt godt ettersøkt, med små/moderate mørketall. Arten har 5 kjente, sikre lokaliteter (Halden, Fredrikstad, Stokke, Kragerø/Jomfruland). Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 30, noe som antas å tilsvare omtrent 600 individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Populasjonsnedgang er vanskelig å vurdere. Arten rødlistes til VU etter D1 på grunnlag av svært liten og relativt godt kjent populasjon, med totalbestand <1 000 ind.</span>

Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Hordaland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Tynning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm