RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leptosporomyces mundus  (H.S. Jacks. & Dearden) Jülich

skyggespindelhinne

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
16,7
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
50
Mørketall
20
Beregnet populasjonstørrelse
1000
Arten er kjent fra urskogsnær kystfuruskog med mye død ved i ulike nedbrytningsstadier. Nedbryter (saprotrof) inne i hulrom på gammel gadd og på læger av furu dannet fra seinvokste, grove trær som har stått lenge som gadd (kelo-læger). Svært sjelden internasjonalt, i Europa bare kjent fra Norge (4 lokaliteter på Nordmøre, samt Dypen NR i Saltdal, Nordland). Mørketallsfaktor settes til 20. Det virkelige antallet lokaliteter antas dermed ikke å overstige 80, tilsvarende 800 individer (basert på sjablong 10 individer pr. lokalitet (5 genets, 2 ramets)). Arten vurderes å være i langvarig og pågående tilbakegang, hovedsakelig på grunn av langvarig og pågående nedgang av og manglende nyrekruttering av grove, godt nedbrutte furulæger, samt avvirkning av gammel furuskog. Rødlistes som EN etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 individer, antatt pågående reduksjon i habitat og bestand siste tre generasjoner (sjablong 50 år), og delpopulasjoner <250 ind.</span>
Møre og Romsdal
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm 2011.
  • URI

    • Artskart