RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tricholoma apium  Jul. Schäff.

lakrismusserong

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
56
Mørketall
10,715
Beregnet populasjonstørrelse
600.04
Lakrismusserong danner mykorrhiza med furu, i tørr, gjerne lavdominert, litt rikere sandfuruskog, kalkfuruskog og (sjelden) i grunnlendt lavfuruskog (knausfuruskog). Sandfuruskog er godt kartlagt de seineste årene (med mange nye funn av arten), men arten vurderes fortsatt å være middels godt ettersøkt. Det er nå 56 kjente lokaliteter. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 600, noe som tilsvarer omtrent 12 000 individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Lakrismusserong rødlistes som NT etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner. De nordiske landene har en stor og viktig andel av de europeiske populasjonene av denne arten (Brandrud 2013).</span>
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Brandrud, T. E. 2013. Rødlistede og sjeldne musseronger (Tricholoma spp.) har internasjonalt viktige populasjoner i NorgeNorden Agarica 33: 57-72
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm