RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Clitocybe alexandri  (Gillet) Gillet

pluggtraktsopp

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
40
Mørketall
18,75
Beregnet populasjonstørrelse
750
Pluggtraktsopp (Clitocybe alexandri) er nedbryter (saprotrof) i strø i kalkgranskog (lågurt-grankalkskog, rødlistet som VU) (sjeldnere furuskog). Det er 40 kjente lokaliteter. Det virkelige antallet i landet antas å ikke overstige 700, noe som antas å tilsvare ca. 15 000 individer, basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Arten rødlistes som NT etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., antatt pågående nedgang i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Hordaland
kjent
Nordland
kjent
Finnmark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm