RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cristinia gallica  (Pilát) Jülich

lundgulpigg

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
6,7
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Finnes i rik (og gjerne fuktig) edelløv-, løv- og blandingsskog. Uklart levesett, danner fruktlegemer på sterkt morken ved av ulike løvtrær (sjelden gran), iblant også på strømateriale i skogbunnen. 8 kjente lokaliteter. Mørketallsfaktor settes til 12. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige 100, tilsvarende 1000 individer (basert på sjablong 10 individer pr. lokalitet (5 genets, 2 ramets)). Arten antas ikke å være i tilbakegang, men vurderingen av dette er usikker. Rødlistes som VU etter D1 på bakgrunn av liten populasjon (<1000 individer).</span>
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
    • Artskart