RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hygrophorus chrysodon  (Batsch. : Fr.) Fr.

gullrandvokssopp

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
40 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
200
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
15
Mørketall
2
Beregnet populasjonstørrelse
30
Gullrandvokssopp danner mykorrhiza med lind og trolig hassel, i kalklindeskog, muligens også i rein kalkhasselskog uten lind. Kalklindeskog er meget godt kartlagt soppmessig, bl.a. med et eget overvåkingsprogram, og arten vurderes som meget godt ettersøkt, med lave mørketall. Det er 15 kjente lokaliteter, begrenset til et lite område Indre Oslofjord-Ringerike, der arten lokalt kan ha ganske store populasjoner. (Arten finnes ikke i kalklindeskogene i Grenland.) Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 30, noe som antas å tilsvare ca. 900 individer basert på antagelse om 30 individer pr. lok. (3 geneter og 10 rameter/genet). Kalklindeskog er en truet naturtype, og arten antas å ha hatt en tilbakegang på >10% i vurderingsperioden. Utbredelsen antas å være sterkt fragmentert. Forekomstarealet anslås til maksimalt 200 km². Gullrandvokssopp rødlistes som EN etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner, alternativt B2ab(ii, iii, iv) på grunnlag av forekomstareal <500 km², kraftig fragmentering og pågående reduksjon.</span>
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Tynning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm