RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hygrocybe spadicea  (Scop.) P. Karst.

sitronskivevokssopp

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
17,0
Gjeldende kriterier
C1+2a(i)
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 gen.
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
19
Mørketall
6
Beregnet populasjonstørrelse
114
Forekommer i tørre, solvarme og helst kalkrike kulturmarksenger i sørlige landsdeler, dessuten ett funn i lysåpen edellauvskog. Totalt ca. 20 kjente lokaliteter i landet, de fleste på Øst- og Sørlandet, dessuten en i Rogaland og to i Sogn og Fjordane. Arten er vanligst i lavlandet, men er funnet opp til 510 moh. i Oppland: Nord-Fron. Habitatet er relativt godt undersøkt, og arten er lett kjennelig, ettersøkt og antas å ha relativt lave mørketall. Det virkelige antallet lokaliteter i landet antas ikke å overstige 100, noe som tilsvarer 2000 individer, basert på antakelse om 20 individer pr. lokalitet. Rødlistes som EN etter C1+C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Rogaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm