RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hygrocybe canescens  (A. H. Sm. & Hesler) P. D. Orton

tinnvokssopp

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
17,0
Gjeldende kriterier
A2(c)+4(c)
A2
50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
50-80 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Forekommer i gamle kulturmarksenger (hvorav flere i gjengroing). Ca. 18 kjente lokaliteter i landet (alle i grasmark). Med unntak av en lokalitet på Østlandet (Akershus: Eidsvoll) er alle på Vestlands-kysten nord til Aure. Arten er kjent fra Norge, SV-Sverige og Skottland, en potensiell norsk ansvarsart i europeisk sammenheng, og er foreslått som prioritert art (Jordal 2013). Habitatet er relativt godt undersøkt, og arten antas å ha middels store mørketall. Tilbakegangen i den type kulturmarkseng som arten forekommer i (mager og ugjødsla gammel grasmark langs kysten med mange sjeldne arter) antas å ha vært over 50% i vurderingsperioden 1965-2015. Total populasjon i landet antas å ha minket med mer enn 50% de siste 50 årene (antar 3 generasjoner = 50 år), hovedsakelig på grunn av driftsomlegging i jordbruket. Reduksjonen pågår fortsatt, men det er uvisst hva som vil skje i de kommende tre generasjoner. Rødlistes som EN etter A2c+4c på grunnlag av reduksjon i habitat og bestand.
Oslo og Akershus
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Vindkraftutbygging
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Jordal, J.B. 2013. Naturfagleg utgreiing om truga beitemarkssoppar, med forslag til utval av prioriterte artar. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2013: 1-47
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm