RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena latifolia  (Peck) A. H. Sm.

alvehette

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
11
Mørketall
73
Beregnet populasjonstørrelse
803
Alvehette (Mycena latifolia) er kjent fra ca. 11 lokaliteter, langs kysten helt nord til Finnmark, dels i halvåpen beitemark, dels blant nåler og gras under bartrær. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 1600, noe som tilsvarer omtrent 16000 individer, basert på antakelse om 10 individer pr. lok. (5 geneter ogv2 rameter pr. lok.). Arten rødlistes som NT etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., antatt pågående nedgang i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.</span>
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm