RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena kuehneriana  A.H. Sm.

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Mycena kuehneriana er i Norge bare funnet én gang, under Fagus (Vf.: Tønsberg, Gullkrona NR). Status og trusselbilde er uklart, men den er åpenbart en sjelden art.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NE