RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena erubescens  Höhn.

gallehette

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
40
Mørketall
30
Beregnet populasjonstørrelse
1200
Gallehette (Mycena erubescens) vokser på barken på levende trær, oftest store edellauvtrær (eik, bøk, ask). Det er stipulert ca 40 kjente lokaliteter her i landet. Arten har en sørlig og begrenset kystutbredelse med funn fra Indre Oslofjord (Oppegård, Oslo) og sørvestover til Vest-Agd.: Lillesand, i en sone med mange arealinngrep. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 1200, noe som tilsvarer omtrent 12000 individer, basert på antakelse om 10 individer pr. lok. (5 geneter ogv2 rameter pr. lok.). Arten rødlistes som NT etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., antatt pågående nedgang i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.</span>
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm