RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena chlorantha  (Fr. : Fr.) P. Kumm.

gulgrønn hette

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Gulgrønn hette (Mycena chlorantha) er nedbryter (saprotrof) mest i grasmark, bl.a i sanddynelandskap. 4 kjente lokaliteter i Norge og sjelden i Sverige, mangler i Finland. Den synes å være en reelt sjelden art 4 funnsteder), uten nye funn siden rødliste 2010. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 80, noe som tilsvarer omtrent 1600 individer, basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter pr. lok.). Arten rødlistes etter D1 på grunnlag av svært liten populasjon, med totalbestand <2000 ind. Det er vanskelig å bedømme eventuell reduksjon.</span>
Oslo og Akershus
kjent
Vest-Agder
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm