RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena austera  Aronsen

dysterhette

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Dysterhette (Mycena austera) er foruten typelokaliteten; Vf.: Nøtterøy, (blant gras og nedfalne blad under Salix)., som er ødelagt (Arne Aronsen, pers. medd.) funnet 2 steder til; Larvik, åpen grunnlendt kalkmark og Rælingen, Øyeren, strø på leirjord Status og trusselbilde er uklart, men det synes å være en sjelden art.
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm