RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Entoloma ochromicaceum  Noordel. & Liiv

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Fire kjente lokaliteter i landet, tre i kulturmarskeng og én i skog, alle sikre i Sør-Norge. Relativt få funn i Europa, angis også fra løvskog. Status og trusselbilde er uklart (bl.a. fordi habitatkravene er mangelfullt kjent), men den er sannsynligvis en meget sjelden art. Den tilhører også en gruppe som er noe dårlig kjent. Man vet ikke i hvor stor grad den er knyttet til truete naturtyper, og derfor heller ikke i hvor stor grad bestanden er i tilbakegang. Den vurderes derfor foreløpig til DD (datamangel).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Ukjent Ukjent