RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Entoloma corvinum  (Kühner) Noordel.

ravnerødspore

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
17
Gjeldende kriterier
A2(c)+4(c)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Forekommer i kulturmarkseng og andre åpne grasmarker, men er også funnet noen ganger i skog (mest kalkskog/rik edellauvskog), sanddyner og kalkrik lynghei mm. Rundt 240 kjente lokaliteter i landet, av dem med oppgitt habitat er de fleste i grasmarker og 30 i skog. Funnet i de fleste fylker nord til Finnmark, går opp i nordboreal sone. Habitatene er relativt godt undersøkt, men arten er relativt kortlivet og er ikke kjent av veldig mange, man regner derfor relativt store mørketall. Tilbakegangen i kulturmarkseng antas å ha vært 30-50% i vurderingsperioden 1965-2015, men artens bestander antas å ha hatt en tilbakegang på 15-30% i perioden (antar 3 generasjoner = 50 år), på grunn av forekomst i andre naturtyper med mindre tilbakegang. Reduksjonen pågår fortsatt, men det er uvisst hva som vil skje i de kommende tre generasjoner. Rødlistes til NT etter A2c+4c på grunnlag av reduksjon i habitat og bestand.
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Vindkraftutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm