RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Entoloma bloxamii  (Berk. & Broome) Sacc.

praktrødspore

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
17
Gjeldende kriterier
C1+2a(i)
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
75
Mørketall
6
Beregnet populasjonstørrelse
450
Forekommer i kulturmarksenger og andre åpne grasmarker (dels kalkrike), men er også funnet noen ganger i kalkskog og edellauvskog. Forekommer i de fleste fylker nord til Nordland, går opp i nordboreal sone, men er hyppigst i lavlandet. Arten har overhyppighet i artsrike lokaliteter ("hot spots"). Ca. 75 kjente lokaliteter i landet, av disse ca. 25 i skog. Habitatene er relativt godt undersøkt. Arten er stor og blå og lett kjennelig og mye ettersøkt, den antas derfor å ha moderate mørketall. Det virkelige antallet lokaliteter i landet antas ikke å overstige 450, noe som tilsvarer 9000 individer, basert på antakelse om 20 individer pr. lokalitet. Rødlistes som VU etter C1+C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.<span> Handlingsplanart i Sverige.
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogsbilveger og kjørespor etter skogsmaskiner (den direkte effekten av inngrepet)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm