RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Entoloma aprile  (Britzelm.) Sacc.

aprilrødspore

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
13
Mørketall
42,31
Beregnet populasjonstørrelse
550.03
Arten er knyttet til almeskog, muligens med mykorrhiza med alm. ca. 13 kjente lokaliteter i Norge. Mørketallsfaktor settes til 50. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige 550 , noe som antas å tilsvare 11000 individer, basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet).. Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand (bl.a. almesyke), og små delpopulasjoner. </span>
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Patogener/parasitter
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Tynning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)