RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cicindela maritima  Latreille & Dejean, 1822

elvesandjeger

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1,0
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
100 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
300
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Elvesandjeger er knyttet til åpne sandområder langs større elver. Arten finnes gjerne på litt høyereliggende arealer som holdes åpne på grunn av oversvømmelse under flom. Den norske bestanden av elvesandjeger består av sju helt isolerte populasjoner, hhv. i Gaula, Folla, Glomma, Dombås, Lom, Alta og Karasjok. Arten har mest sannsynlig gått ut fra Drammensvassdraget, Surna og Verdalselva. Bestandene i midtre deler av Glomma (Rena-Elverum) og midtre deler av Gaula (Støren) har også gått ut. Tynne bestander ved Altaelva og Folla, men svært gode bestander langs Karasjohka. Arten har trolig en kraftig fragmentert utbredelse. Usikkerheten er som følge av den svært store, men ufullstendig kartlagte bestanden langs Karasjohka og Tanaelva. Vi antar 2500-3000 reproduserende individer, og med en svak nedgang i populasjonstørrelsen de siste 10 år. Konklusjon: EN under B2a-kriteriet.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Finnmark
kjent
  • Flomsone
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Påvirker habitatet
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Masseuttak (leire, sand og grustak)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Motorferdsel
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Andersen, J. & Hanssen, O. 1994. Invertebrat-faunaen på elvebredder - et oversett element. 1. Biller (Coleoptera) ved Gaula i Sør-Trøndelag. NINA Oppdragsmelding 326: 1-23
    • Direktoratet for Naturforvaltning 2009. Handlingsplan for elvesandjeger - Cicindela maritima DN rapport 2009-3: 28
    • Ødegaard, F., Hanssen, O., Åström, S. & Hansen, U. 2014. Oppfølging av handlingsplan for elvesandjeger, Cicindela maritima. Sluttrapport for perioden 2009-2013. NINA Rapport 1034.: 145 s.