RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Inocybe adaequata  (Britzelm.) Sacc.

vinrød trevlesopp

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Vinrød trevlesopp danner mykorrhiza med hassel, lind og eik, i rik edellauvskog, både lågurteikekskog, rik lind-hasselskog, og fuktigere utforminger med hassel og ask og skogkanter. Det er 5 kjente lokaliteter (Aust-Agder-Telemark). Habitatene er godt undersøkt i utbredelsesområdet, og arten er iøynefallende og selvom trevlesopper ofte forbigåes, vurderes denne som middels godt ettersøkt, med middels høye mørketall, dog meget usikkert. Arten kan være (sterkt) truet hvis den har lave mørketall og er primært knyttet til habitater i nedgang. Habitat-tilknytningen virker imidlertid nokså vid. Hvis den kan opptre i større grad i sekundær-habitater som parker, skogkanter og har høye mørketall, så kan den være livskraftig. Arten vurderes etter dette som DD, basert på svært usikker bestandsstørrelse og habitat-tilknytning.

Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm