RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cortinarius prasinocyaneus  Rob. Henry

reliktslørsopp

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
8
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 250 ind. og største delpopulasjon ≤ 50 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
1
Mørketall
3
Beregnet populasjonstørrelse
3
Reliktslørsopp danner mykorrhiza med lind, i kalklindeskog. Habitatet er meget godt soppkartlagt, bl.a. med eget overvåkingsprogram, og arten vurderes som grundig ettersøkt, med meget lave mørketall. Det er kun kjent 1 lokalitet (ved Tyrifjorden). Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 3, noe som kan tilsvare omtrent 60 individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Utbredelsen antas å være sterkt fragmentert (reliktforekomster). Forekomstarealet anslås til maksimalt 8 km². Kalklindeskog er en truet naturtype, med betydelig nedgang siste 50 år, dog trolig noe utflatende, pga. omfattende miljøtiltak i habitatet, og kalklindeskog har nå status som utvalgt naturtype. Arten rødlistes som CR etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <250 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner, alternativt B2ab(ii, iii, iv) på grunnlag av forekomstareal <10 km², kraftig fragmentering og pågående reduksjon. Den eneste, kjente lokaliteten er hogd, og arten er ikke funnet igjen her siden. Det er således usikkert om arten har overlevd. Arten finnes ellers i Norden kun på Kinnekulle ved Vänern og på Öland-Gotland, og arten er ytterst sjelden ellers i Europa.</span>
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm