RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cortinarius osloensis  Brandrud, T.S. Jeppesen & Frøslev

osloslørsopp

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
20 km²
Mørketall
1,25
Beregnet areal
25
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Osloslørsopp danner mykorrhiza med lind, i kalklindeskog. Habitatet er meget godt soppundersøkt, bl.a. med eget overvåkingsprogram, og arten må regnes som godt ettersøkt, med svært lave mørketall. Det er 8 kjente lokaliteter (Bygdøy, Oslo; Løkkeåsen; Bærum, Nesøytjern og Elnestangen, Asker; Nes i Hole på Ringerike). Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 13, noe som antas å tilsvare omtrent 260 individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Utbredelsen antas å være sterkt fragmentert (reliktforekomster). Forekomstarealet anslås til maksimalt 25 km². Arten er ikke påvist utenfor Norge, og kan således være en norsk endemisme. Kalklindeskog er en truet naturtype, med betydelig nedgang siste 50 år, dog trolig noe utflatende, pga. omfattende miljøtiltak i habitatet, og kalklindeskog har nå status som utvalgt naturtype. Arten rødlistes som EN etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner, alternativt etter B2ab(ii, iii, iv) på grunnlag av forekomstareal <500 km², kraftig fragmentering og pågående reduksjon. </span>
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Fremmede arter
Påvirker habitatet
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Kun i fremtiden Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm