RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cortinarius inexspectatus  Brandrud

uventet slørsopp

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
8
Mørketall
10
Beregnet populasjonstørrelse
80
Uventet slørsopp danner mykorrhiza med gran, trolig også furu, i moserik kalkgran(-furu)skog. Den fruktifiserer i juni(-juli). Habitatet er godt soppkartlagt, men pga. uvanlig fruktifiseringstidspunkt må arten betraktes som moderat ettersøkt, med relativt høye mørketall. Det er 8 kjente lokaliteter (Ringerike-Hadeland-Toten-Valdres). Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 80, noe som kan tilsvare ca. 1 600 individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Kalkgranskog er en rødlistet naturtype (VU), og arten vurderes å være i nedgang. Arten rødlistes som EN etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner. Arten har sannsynligvis sine største (europeiske) forekomster i Norge og Sverige.</span>
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Tynning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm