RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cortinarius cupreorufus  Brandrud

kopperrød slørsopp

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
50,0
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
125
Mørketall
7,2
Beregnet populasjonstørrelse
900
Kobberrød slørsopp danner mykorrhiza med gran, sjeldnere furu, i moserik kalkgranskog og (sjeldnere) kalkfuruskog. Kalkbarskog er godt soppkartlagt i de fleste områder, og arten er karakteristisk og godt ettersøkt, med relativt lave mørketall. Det er 125 kjente lokaliteter. Arten har sine hovedutbredelse i kalkområdene på Østlandet og Trøndelag-Nordland, med forekomster fra Grenland/indre Telemark til Helgeland, samt noen forekomster i fjordstrøk på Vestlandet. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 900, noe som kan tilsvare ca. 18 000 individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Arten er (bortsett fra fjordstrøk) mest knyttet til kalkgranskog som er rødlistet som VU, og selv om arten stedvis i de rikeste kalkområdene har store populasjoner med god re-etableringsevne i ungskog, vurderes den å ha hatt en tilbakegang på >10% i vurderingsperioden (siste 50 år), mest på 1960- og 70-tallet med store flatehogster, med mer utflating siden, bl.a. med økende grad av miljøhensyn med lukket hogst (kalkskogshogst). Arten rødlistes som NT etter C1 på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., og antatt pågående reduksjon i habitat og bestand (>10%). (Tidligere rødlistet etter C2a(i), men bestandene i enkelte kalkområder vurderes å overskride grenseverdier for små del-populasjoner.)
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
 • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Gaarder, G., Holtan, D., Jordal, J.B., Larsen, P. og Oldervik, F. 2005. Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, areal- og miljøver
  • Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T. E., Jordal, J. B., Nilsen, J. E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. og Aarrestad, P. A. 2005. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Kartlegging og overvåking av prioriterte lokaliteter for rødlistearter. Framdriftsrapport 2003-2004. NINA minirapp. 50 s. + Vedl. 1-10.
  • Brandrud, T. E. Dahl, T. H. og Fonneland, I. L. 2000. Sørlandssopper. Blekksoppen 28(80):12-21.
 • URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm