RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cortinarius cordatae  T.S. Jeppesen, Brandrud & Frøslev

ladegårdsslørsopp

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 250 ind. og største delpopulasjon ≤ 50 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
3
Mørketall
2
Beregnet populasjonstørrelse
6
Ladegårdslørsopp danner mykorrhiza med lind, i kalklindeskog. Habitatet er meget godt soppkartlagt med eget overvåkingsprogram, og arten er grundig ettersøkt. Det er 3 kjente lokaliteter; to på Bygdøy («Ladegårdsøen»), og en ved Nesøytjern. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 6, noe som kan tilsvare omtrent 60 individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Utbredelsen antas å være sterkt fragmentert (reliktforekomster). Arten rødlistes som CR etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <250 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner. Arten er med sikkerhet bare kjent i fra kalklindeskog i Oslo-Asker og Vänern-området i Sverige, og kan med dagens kunnskap se ut som en norsk-svensk endemisme.</span>
Oslo og Akershus
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)