RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cortinarius carabus  Kytöv., Niskanen & Liimat.

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
3
Mørketall
100
Beregnet populasjonstørrelse
300
Cortinarius carabus danner mykorrhiza med furu og er kjent fra 3 lokaliteter (Elverum, Åmot, Nannestad), alle i sandfuruskog, i kortvokst mose på steder preget av forstyrrelser (utrasing, skogbrann, kant av gammel driftsvei) Arten er liten og uanselig og oppført med høyt mørketall, men sandfuruskog er godt kartlagt de siste årene. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 300, noe som tilsvarer ca. 6000 individer basert på antakelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). Tørr, lavdominert sandfuruskog (ikke vurdert på rødliste over naturtyper) vurderes å være i nedgang, men neppe mer enn i svak nedgang (<10 % på 50 år) i de områdene der arten har tyngdepunkt. Den rødlistes som VU etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner. </span>
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning på habitat
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)