RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Amylocorticium subincarnatum  (Peck) Pouzar

rosenjodskinn

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
230
Mørketall
5
Beregnet populasjonstørrelse
1150
Rosenjodskinn finnes i gammel granskog med mye død ved, først og fremst i rik (lågurt)granskog i lavlandet, hovedsakelig i boreonemoral sone. Nedbryter (saprotrof) på grove læger av gran (sjelden andre treslag). 23 kjente lokaliteter, i lavlandet på sørlige Østlandet. Velkjent, iøynefallende art. Mørketallsfaktor settes til 5. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige 115, tilsvarende ca. 1150 individer (basert på sjablong 10 individer pr. lokalitet (5 genets, 2 ramets)). Arten antas å være i tilbakegang. Rosenjodskinn rødlistes som EN etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 individer, antatt pågående reduksjon i habitat og bestand siste tre generasjoner (sjablong 30 år), og små delpopulasjoner (<250 ind.).</span>
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
    • Artskart