RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lepiota grangei  (Eyre) Kühner

grønn parasollsopp

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
11
Mørketall
4,55
Beregnet populasjonstørrelse
50.05
Grønn parasollsopp. Nedbryter på marka (jordsaprotrof), knyttet til kalkrik moldjord i kalklindeskog, kalkfuruskog med hassel og rike (eik-)hasselskog. Hovedhabitatet (kalklindeskog og (kalk)rik skog med hassel) er godt kartlagt, og arten er iøynefallende, slik at den må betegnes som godt ettersøkt, med lave mørketall. 11 kjente lokaliteter (Porsgrunn-Bamble, kysten av Vestfold, Asker, samt en utpost i Vang i Valdres). Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 50, noe som antas å tilsvare omtrent 1 000 individer etter følgende sjablong: 2 geneter/lokalitet x 10 rameter(fragmenterte mycel)/genet. Knyttet i hovedsak til habitater i nedgang (kalklindeskog, (kalk)rike hasselkratt, kalkfuruskog). Rødlistes som EN etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner. </span>
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm