RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agaricus cupreobrunneus  (F. H. Møller) Pilát

kopperbrun sjampinjong

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
7
Mørketall
40
Beregnet populasjonstørrelse
280
Kopperbrun sjampinjong er saprotrof på dynegrashei i sanddyneområder (fleste funn på Lista) og andre typer grasmark. Det er 7 kjente lokaliteter. Arten vurderes som lite ettersøkt, med rel. høye mørketall. Det virkelige antallet lokaliteter antas dermed ikke å overstige 280, noe som antas å tilsvare ca. 5600 individer. Sanddyner og kulturmarkseng er rødlistede naturtyper. Arten rødlistes som VU etter C2a (i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.
Østfold
kjent
Oppland
kjent
Vestfold
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Kysttilknyttet mark
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm