RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nothochrysa capitata  (Fabricius, 1793)

rustgulløye

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1,0
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
320
a.ii
Få lokaliteter ≤ 10
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er tatt på fire lokaliteter i Grimstad og Kristiansand på Sørlandet, alle i perioden 1999–2007 (Hansen og Berggren 1999, NHM Oslo). Utbredelsen inkluderer Sørøst-Sverige og Danmark, mens den mangler i Finland. De norske lokalitetene ligger innen et område med ca. 60 km utstrekning, og alle ligger langt fra de nærmeste i nabolandene. Larvene utvikler seg vanligvis på furu og barlind, men er også kjent fra hagtorn. Arten er assosiert med varm kystskog, en naturtype som er truet i Sør-Norge på grunn av hogst og utbygging. Arten ansees som truet og sårbar, og er gitt et mørketall for forekomstareal på 20. Den rødlistes i henhold til IUCN-kriteriene i kategori VU.
Vest-Agder
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Hansen, L.O. & Berggren, K. 1999. The genus Nothochrysa (Planipennia, Chrysopidae) in Norway. Norw. J. Entomol. 46: 57-60