RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Amphicteis ninonae  Jirkov, 1985

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for leddormer

Arten er forholdsvis nylig beskrevet (1985), og er dokumentert med flere funn i Norskehavet langs eggakanten, ca. 61-68 grader nord, og på kysten i Øst-Finnmark. Arten ser ut til å være vanlig forekommende i Barentshavet. Den er nylig også rapportert fra dypere områder NØ for Island ved bunntemperaturer lavere enn 0 grader C (Parapar m.fl. 2011). Det er derfor sannsynlig at arten har god bestand i norske sjøområder. Utbredelsen er mangelfullt kjent fordi slekten Amphicteis omfatter flere arter i Norskehavet og arktiske områder som har vært forvekslet, samtidig som originalbeskrivelsen av A. ninoe er på russisk og lite tilgjengelig for norske forskere. En nylig utført revisjon (Parapar m.fl. 2011) har klargjort artsforholdene, og det må kunne forventes bedre kunnskap om artenes forekomst ved nye undersøkelser.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Parapar J, Helgason GV, Jirkov I, Moreira J. 2011. Taxonomy and distribution of the genus Amphicteis (Polychaeta: Ampharetidae) collected by the BIOICE project in Icelandic waters. Journal of Natural History 45: 1477-1499.