RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lophelia pertusa  (Linnaeus, 1758)

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
11
Gjeldende kriterier
A2(a,c)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Stenkorallen Lophelia pertusa er den viktigste revbyggende dypvannskorall i norske farvann. Arten har vid geografisk utbredelse og finnes over store deler av verden, men ingen andre steder er det registrert så mange rev som i Norge. Hovedforekomstene er på norsk sokkel fra Mørekysten og nordover til vest-Finnmark (Järnegren og Kutti 2014). Antallet korallrev som er stedfestet i norske farvann er nå rundt 1100, men anslag basert på tolkninger av detaljerte dybdekart indikerer at det finnes over 6000 enkeltrev i havet utenfor Norge (Buhl-Mortensen m.fl. 2012). I Skagerrak er det kjent et større rev utenfor Hvaler som strekker seg inn på svensk område ved Koster. Flere rev er vernet, deriblant ved Hvaler og Røst. I de senere år har det blitt foretatt omfattende undersøkelser for å kartlegge revene. Dette har ført til at mange nye rev er oppdaget. Undersøkelsene har kunnet påvise at andelen av rev med fysiske skader er stor. Det er anslått at mellom 30 og 50% av alle rev utenfor Norskekysten er skadet av bunntråling i større eller mindre grad. Av nyoppdagete rev er det påvist både skadde og intakte rev. Dette omfatter både gamle og helt nye skader. Også på eldre kjente rev er det observert nye skader fra bunnredskaper etter 2009 (Buhl-Mortensen m.fl. 2012). Med fortsatt stor trålaktivitet i områder med Lophelia-rev er det fare for at skader akkumuleres over tid og flere rev kan forsvinne helt, slik det er observert i flere områder utenfor midt-Norge. Arten vurderes til kategorien nær truet (NT) for reduksjon i bestand (A2) på basis av at nye skader stadig oppdages både på kjente rev og på nyoppdagete rev. Gjenvekst etter skader er svært langsom. Det er lite kjent om hvor lang tid restitusjon fra skade tar, men det er beregnet at en normalt stor koloni med en høyde på én meter er rundt 140 år (ca 7 mm vekst i året), mens de største revene kan være flere tusen år gamle. I et lengre tidsperspektiv vil økt temperatur som følge av klimaendring og havforsuring kunne utgjøre alvorlige trusler mot korallrevene (Järnegren og Kutti 2014). IUCN har utviklet en metode for å fastsette generasjonslengde for kolonidannende koraller (Carpenter m.fl. 2008). Ved denne defineres generasjonslengden som gjennomsnittlig alder av kjønnsmodne individer (polypper) i kolonien. Det foreligger ikke data for dette for Lophelia pertusa, men voksemønsteret er relativt godt kjent (Mortensen og Lepland 2007) og kan benyttes til å gi et estimat. Maksimal alder på individuelle polypper ligger på rundt 18 år. Polyppene vokser vegetativt ved knoppskyting, som i gjennomsnitt skjer med 1,8 års mellomrom. Knoppskytingen krever mye energi og det synes å gå to ledd med knoppskyting før en polypp vil kunne allokere nok energi til å danne kjønnsprodukter. På denne bakgrunnen vil en sannsynlig kjønnsmoden alder for en polypp ligge et sted mellom 4 og 18 år. Det er ikke kjent om polyppene kan reprodusere flere ganger, men dersom reproduksjonen foregår fram til maksimal levealder, vil gjennomsnittlig alder for kjønnsmodne individer på 11 år være beste estimat. Dette ligger tett opp til anslagene for tropiske koraller (Carpenter m.fl. 2008).
Østfold
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
Nordsjøen
kjent
Norskehavet
kjent
 • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Bunntråling
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
Opphørt (kan inntreffe igjen) Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Kun i fremtiden Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > Atmosfærisk
Utslipp av klimagasser (CO2), indirekte effekter
Kun i fremtiden Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Fosså, JH, Mortensen, PB, Furevik, DM. 2002. The deep-water coral Lophelia pertusa in Norwegian waters: Distribution and fishery impacts . Hydrobiologia. 471: 1-12
  • Buhl-Mortensen P, Buhl-Mortensen L, Bellec V. 2012. Nye korallrev utenfor Trøndelag og Møre. Havforskningsinstituttet, Temasider > havbunnen > koraller (www.imr.no): 1 side
  • Järnegren, J. & Kutti, T. 2014. Lophelia pertusa in Norwegian waters. What have we learned since 2008? NINA rapport 1028: 1-40
  • Buhl-Mortensen L, Hodnesdal H, Thorsnes T (red). 2010. Til bunns i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - ny kunnskap fra MAREANO for økosystembasert forvaltning. Norges Geologiske Undersøkelser. 127 sider
  • Carpenter KE, Abrar M, Aeby G, et al. 2008. One-Third of Reef-Building Corals Face Elevated Extinction Risk from Climate Change and Local Impacts. Science, July 2008: 560-563.
  • Mortensen PB, Lepland A. 2007. Ecological consequences of exploration drilling on coral reefs in the Træna Deep. Fisken og havet 7-2007: 87 pp.
 • Personer

  • Mortensen, Pål Buhl