RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pterocirrus nidarosiensis  Pleijel, 1987

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for leddormer

Arten er relativt nylig beskrevet (1987) og er bare kjent fra et fåtall lokaliteter i fjorder og på norsk sokkel fra Sogn til Lofoten. Den er også rapportert fåtallig fra Nordsjøen. De fleste funnene er knyttet til korallrev. Artens biologi er ukjent, men tilknytningen til korallrev tilsier at arten kan ha spesifikke habitatkrav. Utbredelsen kan derfor være fragmentert. Det foreligger ikke mange undersøkelser av fauna tilknyttet korallrev utover arter som kan dokumenteres fra film/video. På den annen sider oppdages det stadig nye rev av dypvannskoraller i norske sjøområder, noe som tilsier at artens habitat er godt ubredt (Järnegren & Kutti 2014). Totalt er det nå stedfestet omkring 1100 rev, men anslag basert på tolkninger av detaljerte dybdekart indikerer at det finnes over 6000 enkeltrev i havet utenfor Norge (Buhl-Mortensen m.fl. 2012). Det må forutsettes at arten vil være sårbar for habitatforringelse. Skader på revene ved bunntråling, legging av rør, oppankring og andre aktiviteter vil utgjøre trusler mot arten.På bakgrunn av at nye undersøkelser har dokumentert vid utbredelse av artens habitat i norske sjøområder, blir det vurdert som sannsynlig at arten har livskraftig bestand. Få og spredte funn tilsier imidlertid at arten ikke er vanlig forekommende. Det behøver bedre dokumentasjon av artens habitatkrav og i hvilken grad habitatet er truet.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Pleijel, F. 1993. Polychaeta Phyllodocidae. MIOS. 8: 1-158
    • Buhl-Mortensen P, Buhl-Mortensen L, Bellec V. 2012. Nye korallrev utenfor Trøndelag og Møre. Havforskningsinstituttet, Temasider > havbunnen > koraller (www.imr.no): 1 side
    • Järnegren, J. & Kutti, T. 2014. Lophelia pertusa in Norwegian waters. What have we learned since 2008? NINA rapport 1028: 1-40