RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Clavularia arctica  (M. Sars, 1860)

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten er beskrevet fra Vadsø og er kjent fra Hardangerfjorden, Varangerfjorden og Troms. Utenom Norge er arten registrert i Barentshavet, Vest-Grønland og syd for Island. Norske funn er av eldre dato. Man ville forventet at arten var registrert i nyere tid ved kartlegging av korallrev og hardbunnsområder dersom den var vanligere. Dette tilsier at arten kan være knyttet til spesielle habitater og derved ha en begrenset og fragmentert utbredelse. Da det ikke finnes informasjon til støtte for dette, eller annen informasjon av nyere dato, velges kategori DD.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Bunntråling
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i marine miljø
Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Madsen, FJ. 1944. Octocorallia (Stolonifera – Telestacea, ...). The Danish Ingolf-Expedition. V (13): 65 pp.
    • Brattegard, T. & Holte, T (eds.). 1997. Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN. DN, Trondheim. 1997-1: 409 s.
  • Personer

    • Buhl Mortensen, Pål