RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rhyacophila fasciata  Hagen, 1859

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er vanligere enn tidligere antatt og oppfyller ikke lenger IUCNs rødlistekriterier.

Arten påtruffet i småbekker på Østlandet ned til Telemark (se Solem & Andersen 1996). En liten populasjon funnet ved Skei, N-Trøndelag nylig (Jon Kr. Skei pers. medd.).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Aagaard, K.,Hågvar, S. 1987. Sjeldne insektarter i Norge 1. Økoforsk Utredning. 6