RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Libellula depressa  Linnaeus, 1758

bred blålibelle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Libellula depressa har et lite utbredelsesområde, og antall egnede lokaliteter (menneskeskapte dammer i tidlige suksesjonsstadier) er potensielt veldig varierende. Naturlige levesteder for arten antas å være svært fåtallige, om noen, og artens overlevelse er trolig avhengig av menneskelig aktivitet. Arten er kjent for å foreta vandringer og vil raskt kunne reetablere seg i områder der den tidligere har dødd ut. Til tross for dette mangler vi funn i Norge fra 1896 til 1977 (Dolmen 1989). Målrettede undersøkelser har vist at arten er betydelig mer vanlig enn tidligere antatt (Lønnve 2012) og kvalifiserer ikke lengre for rødlisting etter IUCN-kriteriene.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21
    • Lønnve, O.J. 2012. Kartlegging av lokaliteter for bred blålilbelle (Libellula depressa) Biofokus rapport 2012-24. 18s.
    • Lønnve, O.J. & Olsen, K.M. 2012. Faggrunnlag for bred blålibelle (Libellula depressa) Biofokus-rapport 2012-14. 36s.
    • Dolmen, D. 1989. Libellula depressa L. (Odonata) rediscovered in Norway. Fauna norvegica Ser. B. 36: 105-106.