RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lestes dryas  (Kirby, 1890)

sørlig metallvannymfe

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1,0
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
144
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
ELestes dryas er kjent fra Hvaler, Tjøme, Kongsvinger og Hallingdal (Artskart), og har et lite forekomstareal. Mer enn halvparten av populasjonene ligger sannsynligvis lenger fra hverandre enn flere ganger gjennomsnittlig spredningsdistanse for arten. Habitatet er små, grunne og næringsrike dammer, hovedsakelig i jordbrukets kulturlandskap. Slike lokaliteter er utsatt for fysiske inngrep som for eksempel gjenfylling og drenering. Kalkrike dammer er, på grunn av eutrofiering og nedbygging, vurdert som EN på rødlista for naturtyper (Mjelde 2011). Vannstanden i de grunne dammene varierer sterkt avhengig av nedbørsmengde og temperatur, og perioder med tørke i larvetida gjør at den lille bestanden antagelig fluktuerer mye. Habitatene er trolig mindre utsatt for uttørking de senere årene pga. økte nedbørsmengder. Det har alltid vært langt mellom funnene av denne arten i Norge og mørketallet er derfor trolig lavt og settes til 3 for forekomstarealet. Pågående nedgang i habitatenes areal kombinert med trolig kraftig fragmenterte populasjoner gjør at arten vurderes som VU
Østfold
kjent
Akershus
mulig
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21
    • Mjelde, M. 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. I: Lindgaard, A. og Henriksen, S. (red.) Artsdatabanken, Trondheim. 69-74