RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Decapauropus multiplex  Remy, 1936

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for mangefotinger

Funnet ved to lokaliteter: Skovgard, Lade, Sør-Trøndelag og i Oslo. Veldig liten og vanskelig å bestemme. Usikkert kunnskapsgrunnlag gir det vanskelig å plassere den i rødlistekategori, derfor DD. Bare kjent fra varmekjær løvskog og porrøs jord. Sjelden også ellers i Skandinavia.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Kun i fremtiden Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Kun i fremtiden Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Scheller, U. 1998. The Pauropoda of Norway. Fauna Norvegica (ser. B). 45: 1-10
    • Andersson, G., Meidell, B. A., Scheller, U., Winqvist, J.-Å., Osterkamp Madsen, M., Djursvoll, P., Budd, G. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 2: 285
    • Andersson, G., Djursvoll, P. & Ulf Scheller 2008. Katalog över Nordens mångfotingar Entomologisk Tidskrift 129: 173-190