RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thalassisobates littoralis  (Silvestri, 1903)

strandtrådtusenbein

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for mangefotinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
2,0
Gjeldende kriterier
B2a(ii)b(ii,iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
20
a.ii
Få lokaliteter ≤ 5
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten er funnet bare en gang i Norge ved Malmøya i Oslofjorden. Den lever under steiner og tang, f.eks. brunalger og ålegress, på steinstrand, i tidevannsone eller litt ovenfor denne. Mørketall er satt til 5, selv om den er relativt bra ettersett. Spredningsevne er ikke stor og det kan være langt mellom egna habitat og grunn til å tro at den har begrensa naturlig leveområde, Forekomsten er i Indre Oslofjord med pågående trussler som bygging av anlegg i strandsone og forurensning. Arten er sjelden overalt der den finnes i Europa. Arten vurderes til rødlistekategori EN ved bruk av B2a(ii)b(ii,iii) kriterium.
Oslo og Akershus
kjent
 • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Branner
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing > I vann
Oljeutslipp
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning i marine miljø
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Andersson, G., Meidell, B. A., Scheller, U., Winqvist, J.-Å., Osterkamp Madsen, M., Djursvoll, P., Budd, G. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar Myriapoda. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 2: 285
  • Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2013. En uppdatering av "Katalog över Nordens mångfotingar". Entomologisk tidskrift 134 (3): 149-152
  • Andersson, G., Djursvoll, P. & Ulf Scheller 2008. Katalog över Nordens mångfotingar Entomologisk Tidskrift 129: 173-190
 • URI

  • Artskart