RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Weltnerium nymphocolum  (Hoek, 1883)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

En kaldtvannsart som finnes i Norskehavet og Arktis. Det foreligger funn i Norskehavet vest for Møre (Nilsson-Cantell 1978) og vest for Andøya i Nordland (Bakken & Moen 2004). Arten er ellers funnet ved Svalbard, nord for Island og på Øst-Grønland og i Barentshavet og Karahavet. Arten er under tvil vurdert til LC. Artens områder er lite undersøkte. Basert på at arten har vid utbredelse i nordlige områder er det vurdert som sannsynlig at den har livskraftig bestand i norske sjøområder, til tross for få funn.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Bakken, T. & Moen, TL. 2004. New records of scalpellids: Are scalpellids (Cirripedia: Scalpellidae) in the Nordic Seas confined to specific oceanographical regimes?. Fauna norvegica. 24: 1-6
    • Nilsson-Cantell, Carl-August 1978. Cirripedia Thoracica and Acrothoracica Marine Invertebrates of Scandinavia 5: 1-133