RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mesoplodon bidens  (Sowerby, 1804)

nordspisshval

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Nordspisshval er utbredt i dype farvann i Nord-Atlanteren. Den er naturlig fåtallig og forekommer i norske farvann og reproduserer sannsynligvis også her. Det foreligger ingen bestandsestimater og arten er klassifisert som DD globalt (http://www.iucnredlist.org/details/13241/0). Dersom denne er en rødlisteart er det sannsynlig at kriteriet vil være en av D1 klassifiseringene. Arten er sårbar for middels og lave frekvenser av sonar. Basert på denne totale mangel på kunnskap klassifiseres arten som DD i norske farvann.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Menneskelig forstyrrelse
Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
  • Personer

    • Bjørge, Arne
    • Øien, Nils