RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Monodon monoceros  Linnaeus, 1758

narhval

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
22
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Narhvalen finnes hovedsakelig i nordatlantiske områder. Den er mest tallrik i østlige deler av kanadisk Arktis og langs Grønlands kyster. I 2007 ble sommerbestanden av narhval i Nordvest-Grønland beregnet til ca. 16000 individer og i Øst-Grønland var det ca. 6500 individer (NAMMCO 2010). Vandringsmønsteret til narhvalene følger stort sett utbredelsen av isen. Arten er isavhengig, og sårbar for klimaendringer (Laidre et al. 2008). Narhvalen finnes svært fåtallig i norske farvann, men det finnes ingen god dokumentasjon av bestandsstørrelse eller trend. Narhval blir av og til observert ved Svalbard, vanligvis i de nordøstlige deler ( Lydersen et al. 2007) og antas å reprodusere regelmessig her. De senere år er narhval observert en rekke ganger utenom islagte områder i Hinlopenstretet og i fjordene på Nordaustlandet. I tillegg er enkeltindivider observert på vestsiden av Spitsbergen som f. eks. innerst i Kongsfjorden (2012) og innerst i Adventfjorden (2013) (http://www.npolar.no/no/arter/narhval.html). Internasjonalt er narhval klassifisert som NT men var tidligere DD (http://www.iucnredlist.org/details/13704/0). Vi antar det er mindre enn 250 reproduserende individer ved Svalbard og klassifiseres derfor narhval i norske farvann som EN etter D1 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
Barentshavet
kjent
Polhavet
kjent
  • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Lydersen, C., Martin A. R., Gertz, I., & Kovacs, K. M. 2007. Satellite tracking and diving behaviour of subadult narwhals (Monodon monoceros) in Svalbard, Norway Polar Biology 30: 437-442
    • North Atlantic Marine Mammal Commission. 2010. Annual Report 2009
    • Laidre KL, Stirling I, Lowry LF, Wiig Ø, Heide-Jørgensen MP, Ferguson SF. 2008. Quantifying the sensitivity of arctic marine mammals to climate-induced habitat changes. Ecological Applications 18: S97-S195