RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Balaenoptera physalus  (Linnaeus, 1758)

finnhval

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Finnhvalen finnes i alle verdenshav. Den er en vandrende hvalart som tilbringer vintermånedene i tempererte farvann hvor den føder og parer seg, mens den vandrer mot høyere breddegrader om sommeren for å fete seg opp. Enkelte finnhvaler oppholder seg ved høyere breddegrader også om vinteren, og siden man ikke kjenner til noen faste vinteroppholdssteder antar man at disse ikke er i kystnære farvann. Finnhvalene i norske farvann en del av en større bestand i Nord-Atlanteren som sannsynligvis i en gjengvekstfase etter tidligere beskatning og utgjør sannsynligvis mer enn 25 000 individer i 2001 (IWC 2007, Vikingsson et al. 2009). Bestanden i norsk farvann rundt år 1995 var 5034 (CV 0,21) og 1996-2001 6409 (CV 0,18) men uten noen påviselig trend (Øien 2009). Andelen av reproduserende individer i en finnhval bestand antas å være rundt 48% (Taylor et al. 2007), hvilket betyr at antall reproduserende individer var rundt 2400 - 3070. Bestanden regnes dog ikke for å reprodusere i norske farvann. Bestanden er sammenhengende med en økende bestand ved Island, som bestod mer enn 25 000 i 2001. Det er derfor liten tvil om at den norske bestanden av finnhval utgjør mer enn 2000 reproduserende individer og den klassifiseres derfor som LC.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LCº
  • Publikasjoner

    • Øien N. 2009. Distribution and abundance of large whales in Norwegian and adjacent waters based on ship surveys 1995-2001. NAMMCO Sci. Publ. 7: 31-47
    • IWC. 2007. Report of the Scientific Committee. Journal of Cetcaean Research and Management 9: 1-73.
    • Víkingsson, G.A., Pike, D.G., Desportes, G., Øien, N., Gunnlaugsson, T. & Bloch, D. 2009. Distribution and abundance of fin whales (Balaenoptera physalus) in the Northeast and Central Atlantic as inferred from the North Atlantic Sightings Surveys 1987-2001. NAMMCO Sci. Publ. 7: 49-72.
    • Taylor, B.L., Chivers, S.J., Larese, J. & Perrin, W.F. 2007. Generation length and percent mature estimates for IUCN assessments of cetaceans. Administrative Report LJ-07-01. National Marine Fisheries Srvice 24 pp.